Çarşamba Seminerlerinin On Dördüncüsü Doç. Dr. Rafiz MANAFOV’un Sunumuyla Gerçekleştirildi

Fakültemizin düzenlediği ‘‘Çarşamba Seminerleri” kapsamında Doç. Dr. Rafiz Manafov tarafından “Dini Düşüncenin Aklileşme Süreci: İhtiyaçlar, İmkanlar ve Zorluklar” konulu bir sunum yapıldı. 

Rafiz Manafov, akıl kavramının düşünce tarihi içerisindeki serüvenine ve çeşitli kültürlerde kazandığı farklı anlamlarına dikkat çekerek, “aklileşme” sürecinin dini düşünce açısından ihtiyaç, imkân ve zorluklarına işaret etti. İnanç ve düşünce olarak iki farklı boyutu temele alarak, İslam düşüncesinin oluşumunda teşvik edici içsel dinamiklerin yanı sıra, eski kültürlerden gelen felsefi müktesabata, fetih faaliyetlerine ve çeviri hareketlerine de vurgu yapan Manafov, erken dönemde dışsal kaynaklı olması hasebiyle kuşkuyla karşılanan akli yöntemlerin, kısa sürede Müslümanlarca benimsendiğinin ve özgün katkılar eklenerek geliştirildiğinin altını çizdi. Bu süreçte dinsel ve epistemik kaygılarla karşı koymaların kültürel boyutuna işaret eden Manafov, İslam filozoflarının dini düşünceyi rasyonalize etmekle İslam’ı sağlam temeller üzerine oturtacaklarına inandıklarını belirtti. Toplumsal ve düşünsel bir ihtiyaç ve imkân olarak beliren aklileşme sürecinin günümüze kadar çeşitli felsefi akımlar ve filozoflarca devam ettiğini ve karşılaştıkları zorlukları ana hatlarıyla özetleyen Manafov, soru cevap faslının ardından Dekanımız Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin‘den teşekkür belgesini aldı.